Προκήρυξη Cyclades Triangle ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 18-20/5/2012

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Oι Σύλλογοι: Ναυτικός Όμιλος Σύρου ,Ναυτικός Όμιλος Τήνου και Ναυτικός Όμιλος Πάρου προκηρύσσουν τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «Τρίγωνο Κυκλάδων 2012» για σκάφη ανοικτής θάλασσας καταμετρημένα κατά ORC International, ORC Club και IRC. Ο αγώνας θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 18/5/2012 έως 20/5/2012 .

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνων είναι:

Ν.Ο. Σύρου

Ακτή Καταδρομικού ΕΛΛΗ 9

84100 Σύρος

E mail: contact@nosyrou.gr

Τηλέφωνα : 22810 88666 Fax: 22810 88666

 

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς :

* Ο διεθνής κανονισμός αποφυγής συγκρούσεων στη θάλασσα.

* Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της ISAF 2009 – 2012 (RRS).

* Οι διεθνείς κανόνες και κανονισμοί του ORC για σκάφη ORC International και ORC Club.

* Ο διεθνής κανονισμός IRC 2012.

* Ο κανονισμός αγώνων 2012 της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας

* Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης ISAF Offshore Special Regulations Governing Offshore Racing 2012-2013.

Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του κανονισμού. Όλα τα σκάφη υποχρεούνται να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 74.

* Η παρούσα προκήρυξη των αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και οι τυχόν τροποποιήσεις τους.

 

3 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙ ΣΚΑΦΩΝ

Ισχύει ο Κανονισμός 2012 της ISAF (Advertising Code). Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού θα ισχύσει από την 12:00 της Παρασκευής 18 Μαΐου μέχρι την 24:00 την Κυριακή 20 Μαΐου 2012.

Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική Αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της αδείας μαζί με την δήλωση συμμετοχής.

 

4 ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Εάν υπάρξει χορηγός θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Οι οργανωτές μπορεί να απαιτήσουν τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν σημαία ή αυτοκόλλητο με το σήμα του χορηγού καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.

 

5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά ORC International, ORC Club και IRC με έγκυρο πιστοποιητικό καταμετρήσεως 2012.

Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 20 Ευρώ .

Σε κάθε σκάφος πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δύο ιστιοπλόοι κάτοχοι αθλητικών ταυτοτήτων εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι ο κυβερνήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπός του.

 

6 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία του Ν.Ο.Σύρου το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 και ώρα 14:00 και να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής.

Οι δηλώσεις πρέπει να συνοδεύονται από κατάσταση πληρώματος, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του σκάφους καθώς και αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης.

H Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά τη λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

 

7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Πέμπτη 17/05/2012 14:00 Λήξη χρονικού ορίου δηλώσεων συμμετοχής.

Πέμπτη 17/05/2012 20:00 Παραλαβή Οδηγιών Πλου – Συγκέντρωση Κυβερνητών.

Παρασκευή 18/05/2012 08:30 -14:00 Έλεγχοι σκαφών.

Παρασκευή 18/05/2012 16:30 Εκκίνηση 1ης ιστιοδρομίας . Σύρος – Τήνος 11 Ν.Μ

Σάββατο 19/05/2012 11:00 Εκκίνηση 2ης ιστιοδρομίας . Τήνος – Πάρος 27 Ν.Μ.

Κυριακή 20/05/2012 11:00 Εκκίνηση 3ης ιστιοδρομίας . Πάρος – Σύρος 23 Ν.Μ

 

8 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

Η Επιτροπή Αγώνα θα συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό της ΕΑΘ/ΕΙΟ. Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στην Συγκέντρωση Κυβερνητών.

 

9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ

Για τα καταμετρημένα κατά ORC (International και Club) σκάφη θα εφαρμοστεί το Time On Distance.

Για τα καταμετρημένα κατά IRC σκάφη θα εφαρμοστεί το Time On Time.

 

10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Η βαθμολογία του αγώνα θα γίνει με το Σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας του Παραρτήματος Α των Διεθνών Κανονισμών της ISAF. Οι νικητές του αγώνα θα αναδειχθούν με άθροιση των βαθμών των ιστιοδρομιών.

Ο Συντελεστής Βαρύτητας για όλες τις ιστιοδρομίες του αγώνα ισούται με 1.00.

Τυχόν ισοβαθμίες θα επιλύονται βάσει του άρθρου Α8.2 των RRS.

Η βαθμολογία των επιμέρους κλάσεων θα υπολογίζεται ανεξάρτητα και δεν θα εξάγεται από την γενική κατάταξη.

 

11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ

Οι οδηγίες πλου θα δοθούν στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στην Συγκέντρωση Κυβερνητών την Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 και ώρα 20.00.

 

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα όλων των επιβαινόντων σε ειδικό έντυπο, που διατίθεται στη Γραμματεία του Ν.Ο.Σύρου μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

Αλλαγές στο πλήρωμα μπορούν να γίνουν μόνον κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Αγώνων.

Για λόγους ασφάλειας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπροσώπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στην συγκεκριμένη ιστιοδρομία.

 

13 ΕΥΘΥΝΗ

Οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ότι συμμετέχουν και αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Ούτε οι οργανωτές, ούτε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή που έχει σχέση με τον αγώνα φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε υλικές και ηθικές ζημίες ή βλάβες στο υλικό, για βλάβες προερχόμενες από τραυματισμό ή θάνατο προσώπου στους μετέχοντες ή τρίτους, που τυχόν συμβούν κατά την διάρκεια του αγώνα ή οιαδήποτε άλλη ώρα.

 

14 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ

Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη που προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία.

 

15 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν οπτικό υλικό από τον αγώνα κατά την κρίση τους χωρίς καμία απαίτηση από τους συμμετέχοντες.

 

16 ΕΠΑΘΛΑ

Θα απονεμηθούν έπαθλα ανάλογα με της συμμετοχές.

Α. Για κάθε σκέλος του αγώνα.

B. Για την γενική κατάταξη.

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

About Ναυτικός Όμιλος Σύρου

Η Ιστορία του Ναυτικού Ομίλου Σύρου ξεκινάει ουσιαστικά από το 1893, ήταν το δεύτερο κωπηλατικό σωματείο του ελληνικού κράτους

Check Also

Σχολές

  Το Τμήμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης ιδρύθηκε το 1985 Τότε  διοργανώθηκε η πρώτη Σ.Ι.Α.Θ. (Σχολή …

Αφήστε μια απάντηση