Δημοσίευση Καταλόγου Μελών Ν.Ο.Σύρου με Δικαίωμα Συμμέτοχης στις Αρχαιρεσίες της 30ης Ιανουαρίου 2022

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 20/1/2022 τοιχοκολλούνται στον πίνακα Ανακοινώσεων του νεώσοικου του Ναυτικού Ομίλου Σύρου και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του www.nosyrou.gr, σύμφωνα με την παρ. 3, του αρ. 5 του Ν. 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο κατάλογος των μελών του Σωματείου που έχουν δικαίωμα συμμετοχής (υποβολής υποψηφιότητας και ψήφου), στις αρχαιρεσίες του έτους 2022 για την εκλογή των καταστατικών οργάνων του Ναυτικού Ομίλου Σύρου (Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή). Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν στις 30 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρες 10:00 – 15:00 στον Νεώσοικο, έδρα του Ναυτικού Ομίλου στην Ερμούπολη της Σύρου, σύμφωνα με την Πρόσκληση που έχει δημοσιευθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Καταστατικού του Σωματείου. 

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τα μέλη τα οποία:

α. κατά τις 30/1/2022 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος ως μέλη του Ν.Ο. Σύρου και
β. τα οποία έχουν καταβάλει μέχρι και την ετήσια συνδρομή του έτους 2021.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις προκειμένου να έχει ένα μέλος δικαίωμα συμμετοχής (υποβολής υποψηφιότητας και ψήφου), στις αρχαιρεσίες του Σωματείου, τίθενται από την παρ. 2 του αρ. 5 του Ν. 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και από την παρ. 2 του αρ. 10 του ισχύοντος Καταστατικού του Ναυτικού Ομίλου Σύρου.

Κάθε μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του (έως 23/1/2022), βάσει της παρ. 3 του αρ. 5 του Ν. 2725/1999.
Κατάλογος των Μελών με Δικαίωμα Συμμετοχής

 

Συνημμένα αρχεία

Κατάλογος των Μελών με Δικαίωμα Συμμετοχής
Τίτλος: Κατάλογος των Μελών με Δικαίωμα Συμμετοχής (0 click)
Size: 328 KB

About Ναυτικός Όμιλος Σύρου

Check Also

Κατάλογοι Μελών 1ης Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης 2024

Δημοσίευση Καταλόγων Μελών Ναυτικού Ομίλου Σύρου με δικαίωμα συμμετοχής στην 1η συνδρίαση της Γενικής Συνέλευσης …