Δημοσίευση Καταλόγων Μελών Ν.Ο.Σύρου Με Δικαίωμα Συμμέτοχης Στη Γενική Συνέλευση Της 23ης Ιανουάριου 2022

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 13/1/2022 τοιχοκολλούνται στον πίνακα Ανακοινώσεων του νεώσοικου του Ναυτικού Ομίλου Σύρου και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του www.nosyrou.gr, σύμφωνα με την παρ. 3, του αρ. 5 του Ν. 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι παρακάτω κατάλογοι των μελών του Σωματείου που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με την Πρόσκληση που έχει αποσταλεί και δημοσιευθεί.
Το σύνολο των μελών έχει διαχωριστεί σε δύο (2) καταλόγους ανάλογα τα δικαιώματα που έχουν στην παρούσα χρονική στιγμή βάσει του Νόμου και του ισχύοντος Καταστατικού. Ο εν λόγω διαχωρισμός σε καμία περίπτωση δεν
αποτελεί διάκριση μεταξύ των μελών του Ν.Ο.Σύρου. Πιο συγκεκριμένα σε κάθε κατάλογο περιλαμβάνονται:


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ Νο 1 (ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022)
Περιλαμβάνονται τα μέλη τα οποία:

α. κατά την 23/1/2022 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος ως μέλη του Ν.Ο. Σύρου και

β. τα οποία έχουν καταβάλει μέχρι και την ετήσια συνδρομή του έτους 2021.


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ Νο 2 (ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022)
Περιλαμβάνονται τα μέλη τα οποία:

γ. κατά την 23/1/2022 δε θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος ως μέλη του Ν.Ο. Σύρου είτε

δ. δεν έχουν καταβάλει μέχρι και την ετήσια συνδρομή του έτους 2021.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις προκειμένου να έχει ένα μέλος δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, τίθενται από την παρ. 2 του αρ. 5 του Ν. 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και από την παρ. 2 του αρ. 10 του ισχύοντος Καταστατικού του Ναυτικού Ομίλου Σύρου.
Κάθε μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά των καταλόγων, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή τους (έως 16/1/2022), βάσει της παρ. 3 του αρ. 5 του Ν. 2725/1999.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕΛΩΝ_ΓΣ (1)

Συνημμένα αρχεία

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕΛΩΝ_ΓΣ (1)
Τίτλος: ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΕΛΩΝ_ΓΣ (1) (0 click)
Size: 294 KB

About Ναυτικός Όμιλος Σύρου

Check Also

Κατάλογοι Μελών 1ης Συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης 2024

Δημοσίευση Καταλόγων Μελών Ναυτικού Ομίλου Σύρου με δικαίωμα συμμετοχής στην 1η συνδρίαση της Γενικής Συνέλευσης …